Uppgiftsskydd

Dina cookieinställningar

Jag är minst 16 år och förstår att CASIO Europe GmbH använder spårningstekniker från externa parter på den här webbplatsen för att kunna visa relevant internetreklam från CASIO Europe GmbH. Jag kan när som helst återta mitt godkännande för framtida användning genom att flytta skjutreglaget åt vänster. Mer information och inställningsmöjligheter finns här.

Jag är minst 16 år gammal och förstår att CASIO Europe GmbH använder cookies och behandlar information om hur jag använder webbplatsen i syfte att på bästa sätt anpassa webbplatsen till mina behov. Jag kan när som helst återta mitt godkännande för framtida användning genom att flytta skjutreglaget åt vänster. Mer information och inställningsmöjligheter finns här.

INTEGRITETSPOLICY

För CASIO Europe GmbH (nedan kallade ”CASIO”, ”vi”, ”oss” och ”vår(a)” är det mycket viktigt att skydda dina personuppgifter. När du besöker vår webbutik behandlar vi personuppgifter (all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person) om vi har tillåtelse till detta genom lagstiftning eller ditt samtycke. I denna integritetspolicy beskrivs nedan närmare hur dina personuppgifter behandlas.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A. Kontaktinformation
B. Överföring av uppgifter till tredje part
C. Överblick över vår behandling
D. Fullgörande av avtal
E. Användning av webbplatsen
F. Kommunikation med dig
G. Dina rättigheter
H. Datasäkerhet

A. KONTAKTINFORMATIO

I. Den personuppgiftsansvariges namn och adress (CASIO)

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i den mening som avses i tillämplig dataskyddslagstiftning är:

CASIO Europe GmbH
Casio-Platz 1
D-22848 Norderstedt, Tyskland
Tel.: + 49 (0)40 528 650
Fax: + 49 (0)40 528 651 00
E-Mail: info@casio.de

II. Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud

Alla registrerade personer kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud med frågor och förslag angående dataskydd. Vårt dataskyddsombud når du på:

Dataskyddsombud
CASIO Europe GmbH
Casio-Platz 1
D-22848 Norderstedt, Tyskland

Tel.: + 49 (0)40 528 652 51
Fax: + 49 (0)40 528 655 35
E-Mail: dataprotection@casio.de

B. ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL TREDJE PART

I. Principer

Vi lämnar bara ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, affärspartner, anknutna företag och andra tredje parter inom ramen för tillämpliga lagar om dataskydd.

Vi kan överföra personuppgifter till de tjänsteleverantörer som vi anlitar och ålägga dem att utföra tjänster i vårt namn (uppdragsbehandling). Dessa tjänsteleverantörer kan vara anknutna företag till CASIO eller externa tjänsteleverantörer. Vi följer därvid tillämpliga nationella och europeiska dataskyddsbestämmelser. Tjänsteleverantörerna är underkastade våra instruktioner och måste följa avtalsmässiga begränsningar avseende behandling av personuppgifter. Vi avgör på förhand vilka rättigheter och skyldigheter våra tjänsteleverantörer ska ha avseende personuppgifter.

Vi kan överföra personuppgifter till en tredje part när så krävs av oss enligt lag eller ett rättsligt förfarande eller för att leverera och hantera våra produkter och tjänster. Dessutom kan vi vara skyldiga att lämna information till brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter. Om information behöver vidarebefordras för att CASIO ska kunna samarbeta med och tillhandahålla tjänster till dig eller om du samtycker till detta har vi också tillåtelse att lämna ut personuppgifter. Även vid interna revisioner kan vi ha rätt att lämna ut personuppgifter.

II. Drift och hosting av vår webbplats

Vår webbplats drivs i vårt namn och på vårt uppdrag (art. 28 GDPR) av en tjänsteleverantör av full-service e-commerce, som utför all behandling av personuppgifter för oss i samband med användning av vår webbplats. Denna behandling sker på en hosting-tjänsteleverantörs servrar, som hanterar vår webbplats internetanslutning på vårt uppdrag.
Båda tjänsteleverantörerna har säte i Tyskland.

Våra tjänsteleverantörer har bara åtkomst till dina personuppgifter inom ramen för våra instruktioner. Våra tjänsteleverantörer vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Våra tjänsteleverantörer lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part utom i de fall då detta krävs för att avtalade tjänster ska kunna levereras eller om våra tjänsteleverantörer måste göra detta för att uppfylla lagstadgade krav eller gällande och obligatoriska krav från en myndighet. De tillhandahållna uppgifterna är begränsade till ett nödvändigt minimum.

C. ÖVERBLICK ÖVER VÅR BEHANDLING

Vi behandlar uppgifter i följande sammanhang:/p>

 • • Om du handlar hos oss behandlar vi de uppgifter om dig som krävs för att motivera och genomföra ett köpeavtal (”Fullgörande av avtal”). (Se nedan under D för närmare information);
 • • När du besöker och surfar på vår webbplats (”Användning av webbplatsen”) behandlar vi uppgifter från och på din terminal som delvis kan användas för att identifiera dig (se nedan under E för närmare information);
 • • Slutligen behandlar vi dina uppgifter när du vill komma i kontakt med oss (”Kommunikation”), till exempel om du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller skickar ett meddelande till oss (se nedan under F för närmare information).

Vi fattar inga automatiserade beslut i samband med behandling av personuppgifter via vår webbplats.

D. FULLGÖRANDE AV AVTAL

I. Allmänt om behandlingen

När du genomför ett köp i vår webbutik ber vi dig om följande enskilda uppgifter om din person:

 • Förnamn;
 • Efternamn;
 • Faktura-/leveransadress;
 • E-postadress och
 • Uppgifter om bankkonto resp. kreditkort.

II. Behandlingens omfattning och syfte

De inhämtade personuppgifterna om dig används av oss för följande ändamål:

 • för att skicka e-postmeddelanden om mottagande- och ev. orderbekräftelse samt statusmeddelanden om leverans av den beställda varan;
 • för att hantera din betalning;
 • för att skicka ut fakturan för en beställning till dig;
 • för att leverera den beställda varan till dig och
 • för att kunna koppla ev. returer, reklamationer och andra förfrågningar efter köpet till dig och för att kunna behandla ditt ärende.

Om du frivilligt har skapat ett kundkonto under ”Mitt kundkonto – registrera nu” behandlar vi även de tillhandahållna personuppgifterna för att kunna registrera dig som kund hos CASIO för potentiella kommande besök eller inköp i vår webbutik. På så sätt behöver du inte ange de uppgifter som krävs för att uppfylla avtalet vid varje ny beställning och kan när som helst se tidigare inköp på ditt kundkonto. På kundkontot kan du spara produkter från vår webbutik som favoriter, så att du kan köpa dem senare om du vill.

Det är frivilligt att lämna dessa uppgifter. Men om du inte anger uppgifterna kan vi inte utföra de ovannämnda ändamålen, d.v.s. din order.

III. Överföring av personuppgifter/mottagare

Mottagare av dina uppgifter är den tekniska operatören och hosting-tjänsteleverantören för vår webbplats (se ovan under B). Om det krävs för att uppfylla avtalet lämnas även dina uppgifter ut till de företag som vi anlitar i samband med mottagandet och hanteringen av din order. Detta avser:

 • leveranstjänster för avsändning, leverans eller upphämtning av varor;
 • det bankföretag/kreditinstitut som anlitas av oss för att hantera betalningen.

Om du har valt något av PayPal-betalningssätten faktura, autogiro eller kreditkort måste vi lämna ut dina uppgifter till PayPal (Europe) S.á.r.l. & Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg för att hantera din betalning och vid betalningssättet faktura även för att hantera vårt betalningsanspråk som vi har överlämnat till PayPal:

 • fakturanummer;
 • fakturabelopp;
 • namn och leveransadress och
 • namn och fakturaadress.

IIV. Lagringstid

Om du inte skapar ett kundkonto spärras dina uppgifter när det enskilda köpeavtalet har uppfyllts, d.v.s. de behandlas bara av oss i begränsad utsträckning. Detta krävs dels om du vill rikta anspråk mot oss inom den lagstadgade preskriptionstiden. Vi måste då koppla ditt anspråk till dig och till affärstransaktionen. Dels är vi handels- och skatterättsligt ålagda att arkivera affärsunderlag som kan innehålla dina uppgifter under maximalt tio år. När dessa ändamål är uppfyllda resp. tidsfristerna har gått ut tas dina uppgifter hos oss bort eller anonymiseras.

Om du frivilligt har skapat ett kundkonto bearbetar vi dina uppgifter i det tills du själv tar bort kundkontot.

V. Laglig behandling av personuppgifter

Behandlingen sker eftersom den krävs för att uppfylla avtalet (art. 6 punkt 1 b GDPR).

Detta sker dels (utskick av mottagandebekräftelse och obligatorisk information om distansförsäljning) för att uppfylla en rättslig förpliktelse (art. 6 punkt 1 c GDPR).

Om du har skapat ett kundkonto hos oss behandlar vi dessutom dina uppgifter på grundval att behandlingen ligger i vårt berättigade intresse (art. 6 punkt 1 f GDPR). På begäran tillhandahåller vi gärna den information som ligger till grund för intresseavvägningen.

E. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Vid varje besök på vår webbplats behandlar vi också vissa personuppgifter på din dator/terminal. Denna behandling kan delas upp i följande kategorier:

 • Registrering av ditt besök/användning av funktionella cookies (se nedan under I för närmare information).
 • Analys av webbplatsanvändning med Google Analytics (se nedan under II för närmare information).
 • Användning av spårningscookies för intressebaserad internetreklam (se nedan under III för närmare information).)
 • Användning av s.k. ”sociala insticksprogram” för att länka till sociala medier (se nedan under IV för närmare information).

I. Registrering av ditt besök/användning av funktionella cookies

1. Allmänt om behandlingen

Vid varje besök på vår webbplats och varje nedladdning av en fil från vår webbplats behandlas följande registrerade uppgifter av oss:

 • IP-adress;
 • datum och klockslag för besöket/nedladdningen;
 • sidan som besöktes;
 • i förekommande fall namnet på den nedladdade filen;
 • använd webbläsare;
 • operativsystem på din terminal och
 • vilken webbplats du besöker oss från.

Dessutom använder vi funktionella cookies för att driva vår webbplats. De är små textfiler som sparas av oss på din dator/terminal. Dels rör det sig om s.k. sessionscookies som bara sparas under ditt besök på vår webbplats. Dels använder vi s.k. beständiga cookies. De sparas under längre tid på din dator/terminal. Båda cookietyperna innehåller en karakteristisk alfanumerisk teckenföljd som när det gäller beständiga cookies möjliggör identifiering av din webbläsare vid senare besök på vår webbplats.

2. Behandlingens omfattning och syfte

Uppgifterna behandlas av oss för följande ändamål:

 • för identifiering av och skydd mot angrepp på vår webbplats;;
 • för att avgöra om din webbläsare har stöd för cookies;
 • för att förhindra att popup-fönster visas flera gånger för dig;
 • för att visa vår webbplats på ditt valda språk och
 • för att visa webbplatsversionen för det leveransland som du har valt..

3. Överföring av personuppgifter/mottagare

Mottagare av dina personuppgifter är den tekniska leverantören och hosting-tjänsteleverantören av vår webbplats (se ovan under C).

4. Lagringstid

 • Uppgifterna lagras under följande tid:
 • registrerade uppgifter: tills syftet är uppnått, maximalt tre månader; sessionscookies: tills du har lämnat vår webbplats (webbläsaren stängs);
 • beständiga cookies: ett år.

5. Rättslig grund

Behandlingen sker utifrån vårt intresse av funktionalitet och säkerhet för vår webbplats. Detta berättigade intresse står enligt vår bedömning inte i konflikt med några övervägande intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter för de registrerade personerna (art. 6 punkt 1 f GDPR). På begäran tillhandahåller vi gärna den information som ligger till grund för intresseavvägningen.

6. Rätt att göra invändningar

Du har, utifrån den aktuella situationen i ditt fall, rätt att när som helst göra invändningar mot denna behandling. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål, såvida vi inte kan visa på tvingande skyddsvärda skäl för behandlingen som överväger gentemot dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen syftar till att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Du kan skicka in dina invändningar till oss via kontaktuppgifterna som finns angivna under A. Alternativt kan du ställa in vilka typer av cookies som får sparas via inställningarna i din webbläsare. Om du inte accepterar att funktionella cookies används kan det få till följd att webbplatsens funktionalitet begränsas.

II. Analys av webbplatsanvändning med Google Analytics

1. Allmänt om behandlingen

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland Limited (”Google”).

Google använder cookies. De är små textfiler som sparas på din dator/terminal och gör det möjligt att analysera hur du använder vår webbplats. Följande information behandlas då:

 • typ av webbläsare
 • operativsystem
 • senast besökta webbplats
 • din dators/terminals värdnamn (IP-adress, förkortad)
 • klockslaget för förfrågan på vår server

2. Behandlingens omfattning och syfte

Google behandlar på vårt uppdrag den insamlade informationen för att utvärdera hur du använder vår webbplats, för att sammanställa rapporter över webbplatsaktiviteterna och för att leverera ytterligare tjänster med anknytning till webbplatsanvändningen och internetanvändningen. Vi undviker därvid att behandla uppgifter som kan användas för att identifiera dig. Framför allt innehåller den lagrade cookien ingen användaridentifiering (user-ID). Den förkortade IP-adress som överförts från din webbläsare av Google Analytics sammanförs inte med andra uppgifter från Google.

3. Överföring av personuppgifter/mottagare

Den information rörande din användning av vår webbplats som genereras av cookien överförs till Google Ireland Limited samt vanligen även till en server som är ansluten till Google LLC i USA och sparas där. Genom avaktivering av user-ID-funktionen och aktivering av IP-anonymisering (förkortning av IP-adressen till den sista oktetten) kan uppgifterna inte längre kopplas till din anslutning och eller din dator/terminal.

4. Lagringstid

De behandlade uppgifterna lagras i 14 månader och raderas därefter av Google.

5. Rättslig grund för behandlingen

Behandlingen sker utifrån vårt intresse av statistisk utvärdering av användningen och därmed för effektiviteten hos vår webbplats. Detta berättigade intresse står enligt vår bedömning inte i konflikt med några övervägande intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter för de registrerade personerna (art. 6 punkt 1 f GDPR). På begäran tillhandahåller vi gärna den information som ligger till grund för intresseavvägningen.

6. Rätt att göra invändningar

Du har, utifrån från den aktuella situationen i ditt fall, rätt att när som helst göra invändningar mot denna behandling. Vi kommer då inte längre att behandla dina uppgifter för dessa ändamål, såvida vi inte kan visa på tvingande skyddsvärda skäl för behandlingen som överväger gentemot dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen syftar till att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Du kan förhindra registreringen av information om hur du använder vår webbplats som samlas in med hjälp av cookien och behandlingen av den via Google genom att föra skjutreglaget för användningsanalys av webbplatsen i cookiebannern som öppnas när du går in på vår webbplats, eller upptill till höger på denna sida, från höger (grön) till vänster (grå), eller genom att ladda ner och installera det tillgängliga insticksprogrammet till webbläsaren från följande länk: . Slutligen finns det möjlighet att förhindra att cookies sparas i din webbläsare. Om du inte accepterar att funktionella cookies används kan det få till följd att webbplatsens funktionalitet begränsas.

III. Användning av spårningsteknik för intressestyrd onlinereklam

1. Allmänt om behandling av uppgifter

Om du har gett oss samtycke i samband med besök på vår webbplats använder vi spårningsteknik som cookies eller pixeltaggar från tredje part för intressestyrda onlineannonser.

”Spårningscookies” är textfiler som lagras på din dator eller enhet. ”Pixeltaggar” är små bilder i sidhuvudet på vår webbplats. Båda dessa tekniker möjliggör igenkänning av din webbläsare, i förekommande fall även enhetsövergripande på vår och andra webbplatser. Vi använder specifikt följande spårningsteknik från följande tredjepartsleverantör, med vilka följande uppgifter behandlas:

Google Ads & Remarketing genom Google Ireland Limited (Google):

 • Typ av webbläsare
 • Operativsystem
 • önskat språk
 • Besök på vår webbplats, inklusive tid och datum
 • Åtgärder på vår webbplats efter klickning på våra annonsbanners på trejdepartswebbplatser
 • senaste Google-sökning, inklusive tid och datum
 • Värdnamn för din dator eller enhet (IP-adress, förkortad)
 • alfanumerisk användarautentisering (användar-ID)

Facebook-Custom-Audience-pixel för Facebook Ireland Ltd. respektive Facebook Inc. (Facebook):

 • Typ av webbläsare
 • Operativsystem
 • önskat språk
 • besökta webbplatser, inklusive tid och datum
 • Värdnamn för din dator eller enhet (IP-adress)
 • alfanumerisk användarautentisering (användar-ID)

Verktyget Adform från Adform A/S, Wildersgade 10B, 1. sal. 1408 Köpenhamn, Danmark (Adform):

 • Webbläsartyp och webbläsarinställningar
 • Operativsystem
 • Cookie-ID:n och andra identifierare som är kopplade till din dator eller enhet
 • Mobile Ad-ID, om det inte är inaktiverat
 • Värdnamn för din dator eller enhet (IP-adress)
 • Information om typ och tidpunkter för dina interaktioner och aktiviteter på andra webbplatser och mobilappar, inklusive besökta webbplatser och söktermer
 • Information om ditt ungefärliga geografiska läge som kommer från den förkortade IP-adressen eller förkortade GPS-koordinater (stad, region, postnummer)

Vi loggar ditt samtycke i en loggfil. Därmed behandlas följande uppgifter:

 • Värdnamn för din dator eller enhet (IP-adress);
 • Samtyckestext;
 • Aktivering av skjutreglaget ”Jag samtycker”
 • Tid och datum för samtycke (tidsstämpel)

2. Uppgiftsbehandlingens omfattning och syfte

Vi använder Google-, Facebook- och Adform-spårningsteknik för att känna igen din webbläsare på andra webbplatser (Google och Adform) och på Facebook (Facebook) med hjälp av de loggade uppgifterna som nämns ovan under 1., samt för att där visa webbannonser som är baserade på dina förmodade intressen. Dina förmodade intressen härleds från en pseudonymprofil. Pseudonymprofilen skapas med uppgifter som har samlats in med hjälp av cookies eller pixlar som innehåller information om din internetanvändning. Om du till exempel har visat intresse för vissa produkter på vår webbplats kan vi också använda våra tredjepartscookies för att visa våra produkter i den relevanta kategorin på deras relaterade webbplatser. De kan också användas för att blockera annonser som stör eftersom de uppfattas vara opassande och ej intresserelevanta.

En enhetsövergripande användning av spårningsteknik från Google används endast om du har ett Google-konto och har aktiverat anpassade annonser på kontot. De kategorier av intressestyrd annonsering som visas för dig i Google-Display-nätverket förklaras på den specifika annonsen som visas – genom den klickbara i-knappen som finns på annonsen eller på Google-sidan ”Därför visas en annons”. Mer information om behandling av dina personuppgifter med Google-annonsprodukter finns också på här.

Registreringen av ditt samtycke sker så att vi kan påvisa det.

3. Dataöverföring/mottagare

Mottagarna av uppgifterna är: Google Ireland Limited och det relaterade Google LLC i USA, Facebook i Irland (om du besöker vår webbplats från ett EU-land) eller Facebook i USA (för besök från resten av världen) samt Adform i Danmark.

4. Lagringstid

I inställningarna för din webbläsare kan du kontrollera varaktigheten för den aktuella lagringen av cookies och därmed lagringen av dina uppgifter för ovannämnda syften. För Google Remarketing uppgår tiden till 14 månader, för Google Ads 90 dagar och för Adform högst 13 månader. Loggade data om ditt samtycke lagras tills vidare av oss och sparas sedan under begränsningstiden för dina fordringar (tre år) samt en tilläggstid för delgivningar på en månad – totalt alltså 37 månader.

5. Rättslig grund för behandlingen

Behandlingen sker på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1, led a i GDPR).

6. Hävningsrätt

Ditt samtycke till användning av spårningsteknik för intressestyrd reklam gäller tills du drar tillbaka samtycket, vilket du kan göra när som helst med verkan för framtiden. Om du vill inaktivera spårning för annonseringsändamål helt och hållet flyttar du i cookieinställningarna ovan skjutreglaget för annonsering till vänster. Du kan förhindra användning av spårningscookies för intressestyrda annonser endast i Googles Display-nätverk genom att skjuta reglaget för anpassade annonser från vänster till höger i Google-inställningarna för annonser. Gå till här för information om hur du blockerar annonser och enskilda annonsörer. Du kan förhindra användning av Facebook-pixlar genom att klicka på den här länken. Länken för avböjande för separat inaktivering av Adform-spårning hittar du här. Oavsett om spårningscookies sparas kan du i inställningarna för din webbläsare avböja spårning på webbplatsen.

IV. Användning av sociala insticksprogram från Facebook och Instagram

Vi använder s.k. sociala insticksprogram (”insticksprogram”) från de sociala nätverken Facebook, Google+, Pinterest och Twitter på vår webbplats. För att säkerställa att dina personuppgifter skyddas är inte insticksprogrammen direkt kopplade till webbplatsen, utan endast via en HTML-länk (s.k. ”sharifflösning” från c’t). På så sätt säkerställs att det inte sker någon anslutning till leverantörerna av de sociala nätverken när du går in på de av våra webbplatser som innehåller sådana insticksprogram. När du klickar på en av knapparna öppnas ett nytt fönster i din webbläsare och sidan så att du t.ex. kan trycka på gilla- eller dela-knappen för det aktuella sociala nätverket (ev. efter att du har angivit dina inloggningsuppgifter). Syftet och omfattningen med datainsamlingen och den vidare behandlingen av uppgifterna via leverantören och dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet kan du ta reda på i dataskyddsinformationen hos leverantören

Dataskyddsinformation för:
Facebook
Google+
Pinterest
Twitter

V. Inbäddning av YouTube-videor

1. Allmänt om databehandling

Vi har bäddat in YouTube-videor på vår webbplats som är lagrade på plattformen YouTube.com från Google Ireland Limited (YouTube) och kan ses direkt via vår webbplats.

2. Databehandlingens omfattning och syfte

Videorna är inbäddade i ”utökat dataskyddsläge”. Det betyder att inga av dina personuppgifter lämnas ut till YouTube om du inte startar några videor. Om du spelar upp videor behandlas följande uppgifter:

 • din dators/terminals värdnamn (IP-adress);
 • datum och klockslag för besöket/nedladdningen;
 • sidan som besöktes med den inbäddade YouTube-videon;
 • i förekommande fall namnet på den nedladdade filen;
 • använd webbläsare;
 • operativsystemet på din terminal;
 • vilken webbplats du besöker oss från.

Om du har ett användarkonto på Google och är inloggad kan ytterligare personuppgifter behandlas. Detta styrs av avtalet mellan dig och Google.

Ytterligare information om omfattning och syfte för databehandlingen via YouTube hittar du här.

3. Överföring av personuppgifter/mottagare

Mottagare av datan är YouTube som företräds av Google Ireland Limited och det därmed associerade Google LLC i USA.

4. Lagringstid

De behandlade uppgifterna lagras av YouTube/Google tills syftet har uppnåtts och raderas därefter. Ytterligare information om datalagringen via YouTube hittar du i in tegritetspolicyn för Google Ireland Limited.

5. Laglig behandling av personuppgifter

Databehandlingen sker på grundval av vårt intresse av att öka aktiviteten på vår webbplats genom inbäddning av YouTube-videor. Detta berättigade intresse står enligt vår bedömning inte i konflikt med några övervägande intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter för de registrerade personerna (art. 6 punkt 1 f GDPR). På begäran tillhandahåller vi ytterligare information om vår intresseavvägning.

6. Rätt att göra invändningar

Du har, utifrån från den aktuella situationen i ditt fall, rätt att när som helst göra invändningar mot denna behandling. Vi kommer då inte längre att behandla dina uppgifter för dessa ändamål, såvida vi inte kan visa på tvingande skyddsvärda skäl för behandlingen som överväger gentemot dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen syftar till att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Du kan skicka in dina invändningar till oss via kontaktuppgifterna som finns angivna under A.

VI. Integration of the SEMKNOX product search function

1. General information about data processing

To support our website’s product search function, we use a service provided by SEMKNOX GmbH, Webergasse 1, D-01067 Dresden, which enables us to display product results that match the search terms you have entered in the search field. SEMKNOX uses cookies for this purpose. Cookies are text files stored on your computer/end device that enable you to use the search function successfully. The following data is therefore processed when you use the product search function:

 • Your IP address;
 • The content of your search query;
 • Session ID;
 • Query ID

2. Scope and purpose of the data processing

The information generated by the cookie about how you use the search function, specifically the content of your search request and the assigned session ID, is processed by SEMKNOX on our behalf to allow us to answer your search query. The Query ID most recently assigned by the SEMKNOX search service is then stored in the generated cookie. The IP address, which is transferred together with this data, is processed by SEMKNOX for the sole purpose of data security.

3. Data transfer/recipients

Your data is transferred to SEMKNOX GmbH, Webergasse 1, D-01067 Dresden.

4. Duration of storage

Any cookies set by SEMKNOX contain the assigned Query ID and are stored for 24 hours. SEMKNOX will delete the transferred IP address after 30 days. SEMKNOX will store the content of your search query permanently but without any reference to you personally. The session ID is stored by SEMKNOX until the intended purpose has been fulfilled. It is then deleted.

5. Legal basis for processing

We process data on the basis of our interest in tailoring our website to meet requirements. In our assessment, this legitimate interest is not overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subjects (Article 6, Paragraph 1f GDPR). On request, we would be happy to provide you with more information about how we have weighed up these interests.

6. Widerspruchsrecht

6. Right to object

You have the right to object to this processing on grounds relating to your particular situation at any time. If you exercise this right, we will no longer process this data for these purposes, unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or unless the processing is being used to establish, exercise or defend legal claims. You can exercise your right to object by contacting us using the details provided in A above. Alternatively, you can adjust your browser settings to block cookies. If you do not accept the use of functional cookies, this may limit the functionality of our website.

VII. Användning av Google reCAPTCHA

1. Allmänt om behandling av uppgifter

Som del av formulärfunktionerna på vår webbplats använder vi tjänsten reCAPTCHA från Google Ireland Ltd. (Google). Därmed behandlas följande personuppgifter från dig:

 • Webbläsartyp och webbläsarinställningar
 • Operativsystem
 • Besök på webbsidan där formuläret finns, inklusive tid och datum
 • Värdnamn för din dator eller enhet (IP-adress, förkortad)
 • Musrörelser och -klick vid lösning av reCAPTCHA-uppgifter

2. Uppgiftsbehandlingens omfattning och syfte

Vi använder tjänsten för att med hjälp av insamling av ovannämnda uppgifter och eventuella bildigenkänningsuppgifter säkerställa att inmatningarna i formuläret görs av en fysisk person och inte av en robot.

Mer information om uppgiftsbehandlingens omfattning och om skydd av uppgifter vid användning av Google-produkter hittar du här.

3. Dataöverföring/mottagare

Mottagare av uppgifterna är Google Ireland Limited och det närstående bolaget Google LLC i USA.

4. Lagringstid

Uppgifterna lagras till och med att syftet med lagringen har uppnåtts och raderas sedan.

5. Rättslig grund för behandling av uppgifter

Uppgiftsbehandlingen genomförs med anledning av vårt intresse i säkerheten på vår webbplats och för att förhindra automatiserad inmatning av falska uppgifter. Enligt vår uppfattning står detta berättigade intresse inte i motsättning till registrerade personers övergripande intressen samt grundläggande rättigheter och friheter (artikel 6.1, led f i GDPR). Vi tillhandahåller på begäran ytterligare information om våra avvägningar med avseende på intressen.

6. Rätt att göra invändningar

Du har när som helst rätt att invända mot denna behandling av skäl som hänför sig till din speciella situation. Vi behandlar i så fall inte dessa personuppgifter för sådana ändamål. såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du kan skicka in invändningar till oss via de kontaktuppgifter som anges ovan under A.

VIIII. Squarelovin

This CASIO website uses Squarelovin, a marketing suite that provides solutions for Instagram analytics, social commerce and visual marketing. CASIO uses the service for the integration of content generated by social media users (so-called “user-generated content”).

User-generated content on our CASIO website is integrated via the service provider’s servers. The integration of the Squarelovin service does not involve the data of visitors to our CASIO website being transferred to social media platforms. 

CASIO may also, to a limited extent, use the service to track how visitors to this CASIO website interact with user-generated content and behave on our CASIO website (e.g. whether they purchase a product).

CASIO may grant access to analysis data to other companies belonging to the CASIO Group as appropriate. Such access is necessary to enable the relevant companies to understand whether integrating user-generated content has a positive effect on sales in the respective country. 

Processing company
Anchor Media GmbH
Budapester Straße 45, 20359 Hamburg, Germany

Purposes of data processing
•    Analysis of marketing outcomes
•    Evaluation of website activity
•    Conversion tracking

Technology used
•    Cookies
•    Device fingerprint

Collected data
•    IP address
•    User’s user agent
•    Language of the loaded stream
•    Stream ID
•    Product ID
•    Click behaviour 
•    Checkout price 
•    Information on whether a purchase has been made
Legal basis
•    Section 25 (1) Data Protection and Privacy in Telecommunications and Telemedia Act (TTDSG)
•    Article 6 (1) sentence 1 (a) General Data Protection Regulation (GDPR)
•    Article 6 (1) sentence 1 (f) GDPR (disclosure of data to other companies in the CASIO Group)

Place of processing
European Union

Retention period
We will only process your data for as long as is necessary to fulfil the purpose for which they have been collected (in this case for creating and evaluating statistics).

Data recipients
•    Anchor Media GmbH
•    Companies belonging to the CASIO Group that are assigned to the Europe region https://world.casio.com/corporate/group/
•    Casio Computer Co., Ltd. (Japan)
•    Yamagata Casio Co., Ltd. (Japan)
•    Casio Electronic Manufacturing Co., Ltd. (Japan)
 
Data protection officer in the processing company
The e-mail address of the data protection officer in the processing company is provided below.
privacy@squarelovin.com 

Transfer to third countries
None

Click here to read the data processor’s data privacy rules  
https://squarelovin.com/de/privacy 


Click here to object on all domains of the processing company 

No opt-out link (setting possible via cookie banner)
 

F. KOMMUNIKATION MED DIG

I. Nyhetsbrev

1. Allmänt om behandlingen

Du kan frivilligt registrera dig för vårt e-postnyhetsbrev på vår webbplats genom att du anger dina personuppgifter inklusive din e-postadress i inmatningsfälten och därefter klickar på knappen „Skicka uppgifter“. Det är frivilligt att lämna dessa uppgifter. Men om du inte anger dina uppgifter kan vi inte skicka informationen till dig.

Beställningen av nyhetsbrevet och ditt godkännande som krävs för detta börjar gälla först när du bekräftar länken som du erhållit till din angivna e-postadress (s.k. dubbelt opt-in-förfarande).

 • Ditt godkännande registreras av oss i en loggfil. Följande information bearbetas: angiven e-postadress;;
 • godkännandetext;
 • Klicka på knappen „Skicka uppgifter“ och
 • datum och klockslag för godkännandet (tidsstämpel).

2. Behandlingens omfattning och syfte

Vi bearbetar följande uppgifter som du frivilligt lämnade när du registrerade dig för nyhetsbrevet för att med oregelbundna mellanrum skicka dig personlig och intressebaserad information i vårt e-postnyhetsbrev enligt godkännandet:

 • Tilltal;
 • Förnamn;
 • Efternamn;
 • Ditt land;
 • Angiven e-postadress och
 • förkryssade Casio-produkter som du är särskilt intresserad av.

Registreringen av ditt samtycke sker så att vi kan styrka att det har inhämtats.

3. Överföring av personuppgifter/mottagare

Mottagare av uppgifterna är den tekniska operatören och hosting-tjänsteleverantören för vår webbplats (se ovan under B).

4. Lagringstid

Din e-postadress och de registrerade uppgifterna om ditt samtycke sparar vi tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. De registrerade uppgifterna lagras därefter av oss under preskriptionstiden för ditt anspråk (tre år) samt ett säkerhetstillägg för rättslig delgivning på en månad, alltså totalt 37 månader.

5. Rättslig grund för behandlingen

Behandlingen sker på grundval av ditt samtycke (art. 6 punkt 1 a GDPR).

6. Ångerrätt

Ditt samtycke till nyhetsbrevet gäller tills det återtas. Du kan när som helst återta det med framtida verkan, t.ex. genom att meddela oss via de angivna kontaktuppgifterna under A. eller genom att klicka på avregistreringslänken som du hittar längst ned i alla nyhetsbrev.

II.Kontakt via e-post, brev eller telefon

1. Allmänt om behandlingen

Du kan ta kontakt med oss via kontaktuppgifterna som finns angivna under A. Då behandlar vi de uppgifter som du lämnar till oss i ditt meddelande, alltså ditt konkreta ärende samt din e-postadress vid e-postförfrågningar, din adress vid brev och ditt telefonnummer vid samtal.

2. Behandlingens omfattning och syfte

Vi behandlar dina personuppgifter för att bearbeta din förfrågan och för att komma i kontakt med dig för att lämna ett svar.

3. Överföring av personuppgifter/mottagare

Mottagare av uppgifterna är den tekniska operatören och hosting-tjänsteleverantören för vår webbplats (se ovan under B).

4. Lagringstid

Vi lagrar dina uppgifter tills vi har besvarat din förfrågan.

5. Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen är genomförande av åtgärder före avtalets ingående resp. uppfyllande av avtalet (art. 6 punkt 1 b GDPR). Såvida det inte rör sig om angelägenheter före avtalets ingående resp. gällande avtalet är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse för att behandla din förfrågan. Vi utgår från att detta inte står i konflikt med dina övervägande intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter (art. 6 punkt 1 f GDPR). På begäran tillhandahåller vi gärna den information som ligger till grund för intresseavvägningen.

6. Rätt att göra invändningar

Du har, utifrån den aktuella situationen i ditt fall, rätt att när som helst göra invändningar mot denna behandling. Vi kommer då inte längre att behandla dessa uppgifter för dessa ändamål och ev. inte längre att besvara din förfrågan. Du kan skicka in dina invändningar till oss via kontaktuppgifterna som finns angivna under A.

III. Produktomdömen

1. Allmänt om databehandling

Du kan lämna din åsikt om enskilda produkter i vår webbutik på länken „Lämna omdöme nu!“. Då behandlas följande uppgifter av oss:

 • antal stjärnor som du tilldelar artikeln;
 • din e-postadress;
 • din kommentar.

2. Databehandlingens omfattning och syfte

Vi behandlar dina personuppgifter för att offentliggöra ditt omdöme på vår webbplats. Din e-postadress behandlas för att säkerställa att ditt omdöme är autentiskt, d.v.s. att det är lämnat av en verklig person och inte ett datorprogram (bot).

3. Överföring av personuppgifter/mottagare

Mottagare av uppgifterna är den tekniska operatören och hosting-tjänsteleverantören för vår webbplats (se ovan under C).

4. Lagringstid

Ditt omdöme sparas i vår webbutik för ospecificerad tid. Din e-postadress anonymiseras emellertid efter två månader.

5. Laglig behandling av personuppgifter

Databehandlingen sker på grundval av vårt intresse av att öka attraktiviteten för vår produktpresentation genom inkludering av kunderfarenheter. Detta berättigade intresse står inte i konflikt med några av dina övervägande intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter (art. 6 punkt 1 f GDPR). På begäran tillhandahåller vi ytterligare information om vår intresseavvägning.

6. Rätt att göra invändningar

Du har, utifrån den aktuella situationen i ditt fall, rätt att när som helst göra invändningar mot denna behandling. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål, såvida vi inte kan visa på tvingande skyddsvärda skäl för behandlingen som överväger gentemot dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen syftar till att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Du kan skicka in dina invändningar till oss via kontaktuppgifterna som finns angivna under A.

IV. Aviseringstjänsten „Artikeltillgänglighet“

1. Allmänt om behandlingen

Om en artikel som visas i vår webbutik tillfälligt inte skulle finnas på lager kan du lämna en e-postadress via aviseringsfunktionen – då skickar vi automatiskt ett e-postmeddelande till dig när artikeln blir tillgänglig igen. Om du använder aviseringsfunktionen behandlas följande uppgifter:

 • din e-postadress och
 • den aktuella artikeln.

Det är frivilligt att lämna dessa uppgifter. Men om du inte anger dina uppgifter kan du inte använda aviseringsfunktionen.

2. Behandlingens omfattning och syfte

Vi behandlar dina personuppgifter för att behandla din förfrågan och kontakta dig i detta syfte.

3. Överföring av personuppgifter/mottagare

Mottagare av uppgifterna är den tekniska operatören och hosting-tjänsteleverantören för vår webbplats (se ovan under B).

4. Lagringstid

De uppgifter som du har lämnat till oss lagras av oss till dess vi har svarat på din förfrågan. Om den aktuella artikeln inte blir tillgänglig igen inom sex månader tas dina uppgifter bort automatiskt och du erhåller ingen avisering.

5. Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen är genomförande av åtgärder före avtalets ingående (art. 6 punkt 1 b GDPR). Såvida det inte rör sig om angelägenheter före avtalets ingående är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse för att behandla din förfrågan. Vi utgår från att detta inte står i konflikt med dina övervägande intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter (art. 6 punkt 1 f GDPR). På begäran tillhandahåller vi gärna den information som ligger till grund för intresseavvägningen.

6. Rätt att göra invändningar

Du har, utifrån den aktuella situationen i ditt fall, rätt att när som helst göra invändningar mot denna behandling. Vi kommer då inte längre att behandla dessa uppgifter för dessa ändamål och ev. inte längre att besvara din förfrågan. Du kan skicka in dina invändningar till oss via kontaktuppgifterna som finns angivna under A.

G. DINA RÄTTIGHETER

Om vi behandlar dina personuppgifter är du en ”registrerad person” i den mening som avses i GDPR. Som registrerad person har du i förekommande fall följande rättigheter gentemot CASIO. För att utöva dessa rättigheter kontaktar du oss enligt beskrivningen under A.

I. Rätt till tillgång

Du kan i förekommande fall begära information från oss om huruvida personuppgifter behandlas av oss. Om detta är fallet har du rätt att få tillgång till information från oss om behandlingens omfattning. Rätten till tillgång omfattar bland annat syftet med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas och vilka mottagare eller kategorier av mottagare som personuppgifterna lämnas ut till. Du har dessutom rätt att få en kopia av de personuppgifter som är föremål för behandlingen. Denna rätt är dock inte obegränsad, eftersom andra personers rättigheter kan begränsa din rätt att få en kopia.

Rätten till tillgång begränsas genom § 34 GDPR, t.ex. om uppgifterna (i) bara sparas eftersom de inte får tas bort på grund av lagstadgade eller stadgemässiga lagringsföreskrifter eller (ii) uteslutande syftar till backup eller uppgiftsskyddskontroll och informationsutbytet skulle medföra en oproportionerligt stor arbetsbörda och en behandling för andra ändamål genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder är utesluten.

II. Rätt till rättelse

Du har i förekommande fall rätt att begära rättelse av dina personuppgifter av CASIO, om de aktuella behandlade personuppgifterna är felaktiga. Beroende på syftet med behandlingen har du rätt att begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras, även genom en kompletterande förklaring.

III. Rätt till begränsning av behandling

Om förutsättningar för detta föreligger kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. I sådana fall markeras de aktuella uppgifterna och behandlas bara för särskilda ändamål av oss.

IV. Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du kan begära att CASIO omedelbart tar bort dina personuppgifter om förutsättningar för detta föreligger. Enligt t.ex. § 35 GDPR har du inte rätt att få uppgifterna raderade om en radering vid ej automatiserad behandling på grund av den särskilda typen av lagring inte är möjlig eller skulle medföra en oproportionerligt stort arbetsbörda och den registrerade personens intresse av en radering kan ses som ringa. I det här fallet ersätts raderingen av en begränsning av behandlingen. Det förutnämnda undantaget gäller inte om personuppgifterna har behandlats på otillbörligt sätt.

V. Rätt till dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få ut de aktuella personuppgifterna som du har tillhandahållit CASIO i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Dessutom har du rätt att be CASIO lämna ut dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan begränsning om förutsättningarna för detta föreligger.


VI. Rätt att göra invändningar

Du har, utgående från den aktuella situationen i ditt fall, rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av de personuppgifter som avser dig som sker på grundval av art. 6 punkt 1 e eller f GDPR.

Som följd av dina invändningar kommer CASIO inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida CASIO inte kan visa på tvingande skyddsvärda skäl för behandlingen som överväger gentemot dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen syftar till att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om vi bedriver marknadsföring gentemot dig har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av de personuppgifter som gäller dig för att bedriva denna marknadsföring. Du kan informera oss om din invändning via följande kontaktuppgifter:

CASIO Europe GmbH
Casio-Platz 1
D-22848 Norderstedt, Tyskland

E-post: info@casio.de


VII. Rätten att återkalla det dataskyddsrättsliga samtycket

Om du har gett ditt samtycke kan du när som helst återta det med framtida verkan. Den behandling som har skett på grundval av samtycket innan det återkallas berörs inte.

VIII. Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har dessutom rätt att inge klagomål hos en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den medlemsstat där du är bosatt, där din arbetsplats ligger eller platsen för den förmodade överträdelsen, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot GDPR.

H. DATASÄKERHET

De personuppgifter som vi ber dig lämna på vår webbplats överförs till oss via en säker SSL-anslutning („Secure-Socket-Layer“) med 256-bitars kryptering, så att du är skyddad från åtkomst från tredje part.

Dessutom vidtar vi ytterligare tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förebygga förlust, förstöring eller missbruk av uppgifter. Åtkomst till det kundkonto som du ev. har skapat är t.ex. bara möjlig genom att ange ditt personliga lösenord. Du kan själv bidra till att skydda dina uppgifter genom att välja ett så svårt lösenord som möjligt (t.ex. genom att kombinera bokstäver, siffror och tecken) och hålla det strikt hemligt.